การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗

เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings การประชุมครั้งนี้มีราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกบรรยายผลงานทางวิชาการ รวม ๓ คน …