วัฒนธรรมทางภาษา ภาษาไทยกับวัฒนธรรม

การสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง วัฒนธรรมทางภาษา ภาษาไทยกับวัฒนธรรม จัดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ สำนักศิลปกรรมจัดการสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง วัฒนธรรมทางภาษา ภาษาไทยกับวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนราชบัณฑิต ภาคีสมาชิกได้ศึกษา ค้นคว้า และเสนอสรรพความรู้ใน สาขาวิชาต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังความรักและการรับรู้ภาษาไทยและศิลปะ เผยแพร่วิชาการด้านภาษาไทยและศิลปะไปสู่ครูอาจารย์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า การทำวิจัย ด้านภาษาไทยและศิลปะให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในงานมีการบรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมทางภาษาในวรรณคดีไทย” โดย ศ. ดร.กุสุมา รักษมณี เรื่อง “ภูมิปัญญาไทยในภาษา” โดย รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา ราชบัณฑิต เรื่อง “แง่คิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย” โดย ศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต และ ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก สรุปเนื้อหาการบรรยายในภาพรวม

Academy of Arts

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Arts →