สวัสดิมงคล

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)
ราชบัณฑิต

บทคัดย่อ

สวัสดิมงคล เป็นคำสำคัญคำหนึ่งที่คนไทยนิยมใช้พูดใช้เขียนที่หมายถึงความดีงาม ความเจริญรุ่งเรือง ความปลอดภัย ความยั่งยืน เป็นต้น จึงถือกันว่าเป็นคำขลังและศักดิ์สิทธิ์ นำมาใช้ในกรณีให้พรแก่ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดี เช่น ให้พรในเทศกาลปีไหม่ ให้พรกันเมื่อจากกัน ให้พรกันเมื่อเดินทางไกล หรือให้พรแก่คู่แต่งงานเพื่อให้อยู่กันยืดยาว เป็นต้น หรือใช้ในความปรารถนาเพื่อตน เมื่อตนทำสิ่งที่ดีงาม ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นประโยชน์ ก็ตั้งความปรารถนาให้ตนมีสวัสดิมงคล หรือปรารถนาให้สวัสดิมงคลเกิดขึ้นแก่ตัว ในการใช้คำนี้ในกรณีเหล่านี้เป็นที่เข้าใจกัน ดังนั้น คำนี้จึงถือว่าเป็นคำขลังและศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งลงไปว่าคำนี้มีความหมายอย่างไร สวัสดิมงคลจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นต้น ที่นำเรื่องนี้ขึ้นมาแสดงไว้ก็เพื่อให้เกิดความเจ้าใจเรื่องของสวัสดิมงคลลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อสวัสดิมงคลจักได้เกิดขึ้นแก่ตนและบุคคลอื่นตามที่ตนต้องการ

คำสำคัญ : สวัสดิมงคล

Academy of Arts

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Arts →