การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลี้สุวรรณ เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings การประชุมครั้งนี้มีภาคีสมาชิกบรรยายผลงานทางวิชาการ จำนวน ๒ คน …

ประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา จัดประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลี้สุวรรณ ประธานสำนักศิลปกรรม เป็นประธานที่ประชุม มีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ฮิตเลอร์กับซอฟต์พาวเวอร์” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชานาฏกรรม …

จิตรกรรมฝีมือกลุ่มช่างพื้นบ้านชลบุรี

ศ. ดร.วิบูลย์ ลี้สุวรรณราชบัณฑิต บทคัดย่อ จิตรกรรมเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งของไทยที่ส่วนมากเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ทุกภาค จิตรกรรมฝาผนังนั้นแบ่งเป็นจิตรกรรมฝีมือช่างหลวงและจิตรกรรมฝีมือช่างพื้นบ้านหรือช่างพื้นถิ่น เฉพาะในภาคตะวันออกพบจิตรกรรมฝีมือช่างพื้นบ้านบนผนังโบสถ์ วิหาร ตามวัดต่าง ๆ ทุกจังหวัด จิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้านมีลักษณะเด่นคือ ไม่เคร่งครัดตามคตินิยมของจิตรกรรมแบบประเพณี ไม่นิยมปิดทองคำเปลว ใช้สีน้อย เฉพาะในจังหวัดชลบุรี มักเขียนภาพอดีตพุทธ พระพุทธเจ้า พระสาวก พระภิกษุ พระมาลัย สภาพภูมิประเทศ ตำแหน่งของภาพมีทั้งที่ฝาผนังทั้งสี่ด้าน เสา …