การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗

เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings การประชุมครั้งนี้มีราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกบรรยายผลงานทางวิชาการ รวม ๓ คน …

ประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา จัดประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลี้สุวรรณ ประธานสำนักศิลปกรรม เป็นประธานที่ประชุม มีการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ฮิตเลอร์กับซอฟต์พาวเวอร์” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชานาฏกรรม …