ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐

การสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐ จัดเมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูมแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรีภาคเช้า มีการอภิปรายเรื่อง “ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐ : นาฏศิลป์ ดนตรี” โดย ดร.ไพโรจน์  ทองคำสุก  นายชนก  สาคริก  และ ศ. ดร.ณัชชา  พันธุ์เจริญ เป็นวิทยากรร่วมกันอภิปราย (ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย)  และภาคบ่าย มีการอภิปรายเรื่อง “ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐ : ทัศนศิลป์ สถาปัตย์” โดย ศ.วิบูลย์  ลี้สุวรรณ  นายสนั่น  รัตนะ  ศ.เดชา  บุญค้ำ  และ ศ. ดร.ศิริวรรณ   ศิลาพัชรนันท์ เป็นวิทยากรร่วมกันอภิปราย (ศ.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย)

Academy of Arts

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

View all posts by Academy of Arts →